Samenwerking

Gemeente Laarbeek
De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in de zorg voor een veilige leef- en werkomgeving. De gemeente heeft op het gebied van de veiligheid de regierol en werkt hiervoor met verschillende partners samen.
De Stichting Collectieve Beveiliging Laarbeek is met steun van de gemeente opgericht. Sindsdien is het bestuur van de gemeente Laarbeek een warm pleitbezorger van de SCBL door met regelmaat inwoners van Laarbeek en Laarbeekse ondernemers te wijzen op meerwaarde van collectieve beveiliging.
De betrokkenheid van de gemeente bestaat concreet uit aansluiting van alle gemeentelijke gebouwen, die beveiliging behoeven, bij de collectieve beveiliging. Daarnaast is de gemeente als adviseur betrokken bij het beleid van de stichting door aanwezigheid bij bestuursvergaderingen.
Voor meer informatie over het veiligheidsbeleid van de gemeente gaat u naar www.laarbeek.nl

POLITIE GEMERT-LAARBEEK
De politie van de afdeling Gemert-Laarbeek heeft als kerntaak, zoals dit zo mooi in de Politiewet staat omschreven, het daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die dit behoeven. Vanuit deze verantwoordelijkheid bestaat er dan ook een natuurlijke interesse om als adviseur de expertise van de politie aan te bieden aan de SCBL. Gelet op de doelstelling waar de SCBL voor staat is de politie een warme pleitbezorger voor het samen optrekken met partners, waaronder vooral de lokale ondernemers. Het doel is om deze integrale samenwerking, na de fase van praten en verankering van wederzijds vertrouwen, om te buigen in een daadwerkelijke aanpak die een bijdrage oplevert voor een verbeterde veiligheidsbeleving. Deze samenwerking is niet nieuw. Zoals bekend trokken in de tijd dat Rembrandt zijn "Nacht-wacht" schilderde, de schutterijen al door de straten om de lokale veiligheid te dienen. De politie wil nadrukkelijk in Laarbeek een bijdrage aan deze samenwerking leveren. Het voorstel is dan ook om samen voor de winst te gaan die deze gezamenlijke inzet ongetwijfeld brengt. Een evenwicht tussen het dienen van eigen en gemeenschappelijk belang lijkt ons een meer dan gerespecteerd doel. Gaan we samen verder? Wat de politie betreft: "Warm aanbevolen".
Voor meer lokaal politienieuws gaat u naar
www.politie.nl

KVO
De Laarbeekse bedrijventerreinen beschikken over het Keurmerk Veilig Ondernemen basis samenwerken. De werkgroep KVO houdt zich bezig met de uitvoering van maatregelen, die de veiligheid op de bedrijventerreinen vergroten. Deze maatregelen zijn beschreven in een plan van aanpak dat op basis van een veiligheidsanalyse van de Laarbeekse bedrijventerreinen is geschreven.
Het bestuur van SBL is met twee bestuursleden vertegenwoordigd in de werkgroep KVO. In 2010 zal verlenging van het keurmerk aan de orde zijn.
Wilt u meer lezen over het Keurmerk veilig ondernemen? Onder Downloads vindt u de veiligheidsanalyse en het plan van aanpak van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Copyright © 2009 - 2022 Stichting Collectieve Beveiliging Laarbeek. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio